Điều kiện để cá nhân được xác định lại giới tính

Pháp luật

Điều kiện để cá nhân được xác định lại giới tính. Để được xác định lại giới tính thì người có nhu cầu xác nhận phải có đầy đủ các điều kiện gì? Quyền xác định lại giới tính là một trong những quyền nhân thân cơ bản của cá nhân được quy định tại […]

Đọc bài này