Nguyễn Trang My – Ca sĩ Chuyển giới nữ (Lê Duy)

Nguyễn Trang My – Ca sĩ Chuyển giới nữ (Lê Duy)

Nhân vật tích cực
Chia sẻ bài này?
Chia sẻ bài này?
* Gợi ý:  Vì sao người Việt nên ngưng dùng từ pê đê? Bạn đã hiểu về từ pê đê chưa?