Nguyễn Trang My – Ca sĩ Chuyển giới nữ (Lê Duy)

Nguyễn Trang My – Ca sĩ Chuyển giới nữ (Lê Duy)

Nhân vật tích cực
Chia sẻ bài này?
Chia sẻ bài này?
* Gợi ý:  Sự khác nhau của Gay (Đồng tính Nam) và Trans girl (Chuyển giới nữ)